สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ / (ขั้นตอนการรับสมัคร)

ข้อมูลส่วนตัว

 


ที่อยู่ปัจจุบัน

 

สถานภาพการศึกษา

 


เลือกเรียนคณะ (เลือกอันดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับคณะที่เลือก, ถ้าสมัครปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ระบุสาขาวิชาด้วย)

 
เอกสารประกอบการสมัคร