ข้อมูล มคอ 3 2566

ข้อมูล มคอ 3 | ข้อมูล มคอ 3 ปริญญาโท

 

   
ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการ
1 พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ ธรรมวัฒน์ศิริ, ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
งานพุทธศิลปกรรมเฉพาะบุคคลชั้นสูง พุทธศิลปกรรม
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
การจัดการงานพุทธศิลปกรรม พุทธศิลปกรรม
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
2 ดร.ศิริศักดิ์   อภิศักดิ์มนตรี
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
แนวคิดเชิงสัญลักษณ์ในงานพุทธศิลปกรรม พุทธศิลปกรรม
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
3 ดร.สุชัย   สิริรวีกูล
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การวิจารณ์งานพุทธศิลปกรรม พุทธศิลปกรรม
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศิลปกรรม พุทธศิลปกรรม
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
4 รศ.ดร.เทพประวิณ   จันทร์แรง
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
5 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
6 ผศ.ดร.เยื้อง   ปั้นเหน่งเพ็ชร์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมท้องถิ่น พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
7 ดร.พิสิฏฐ์   โคตรสุโพธิ์
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การใช้ภาษาบาลี 1 รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
ปรัชญากรีก ปรัชญา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
การใช้ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การใช้ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
8 ดร.วิโรจน์   วิชัย
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การเขียนงานทางปรัชญา 1 ปรัชญา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
9 พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิทยานิพนธ์ ปรัชญา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
กรรมฐาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กรรมฐาน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
10 พระวิสิทธิ์   ฐิตวิสิทฺโธ, ผศ.ดร.
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ปรัชญาอินเดีย ปรัชญา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
11 ผศ.ดร.ประเสริฐ   ปอนถิ่น
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นโยบายสาธารณะและการวางแผน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
นโยบายสาธารณะและการวางแผน รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
12 รศ.ดร.อภิรมย์   สีดาคำ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การใช้ภาษาบาลี 1 รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
13 พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
กรรมฐาน พระพุทธศาสนา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
กรรมฐาน ปรัชญา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
14 รศ. พูนชัย   ปันธิยะ
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
วิทยานิพนธ์ ปรัชญา
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
สัมมนาพุทธศิลปกรรม
(627 303)
พุทธศิลปกรรม
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
15 พระครูโชติธรรมบัณฑิต, ดร.  
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
16 ผศ.ดร.นพดณ   ปัญญาวีรทัต
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
ระบบราชการและการเมืองไทย รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคปกติ)
รายวิชา มคอ ๓ สาขา ชั้นปี เอกสาร มคอ ๓
การใช้ภาษาบาลี 1 รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)
ระบบราชการและการเมืองไทย รัฐประศาสนศาสตร์
(ปริญญาโท)
1
(ภาคสมทบ)